Kupac može raskinuti ugovor o prodaji na daljinu u roku od 14 dana od dana prijema robe. U slučaju raskida ugovora kupac je u obavezi da to učini na obrascu za raskid ugovora koji je dostupan na sajtu prodavca www.stefanoobuca.com i može se preuzeti i pismeno popuniti i svojeručno potpisati.  

Izjava o raskidu ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je fizički dostavljena na adresu prodavca i smatra se blagovremenom ako je upućena u roku od 14 dana od dana prijema robe.
U slučaju raskida ugovora kupac je u obavezi da istu robu vrati u originalnoj amabalaži, bez oštećenja i vidljivih znakova da je roba korišćena. U suprotnom prodavac nije u obavezi da kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cene. 

Troškovi vraćanja robe padaju na teret kupca.
U slučaju raskida ugovora o kupovini na daljinu od strane kupca u navedenom roku, kupac je dužan da

vrati robu u  originalnoj amabalaži, bez oštećenja i vidljivih znakova da je roba korišćena zajedno sa ugovorom i odštampanim, potpisanim i popunjenim obrascem za jednostrani raskid ugovora.

Prodavac je dužan da kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cene u roku od 14 dana od dana prijema jednostrane izjave kupca o raskidu ugovora, pod uslovom da je kupac u navedenom roku vratio robu prodavcu u ispravnom stanju.

Ukoliko kupac nije vratio robu prodavcu u navedenom roku, rok za povraćaj primljene kupoprodajne cene se produžuje za vreme dok kupac ne vrati robu prodavcu.

Adresa za vraćanje robe se nalazi na obrascu za jednostrani raskid ugovora .